plen
Dzisiaj 26 czerwca 2022
16oC
Z prac samorządu

XLIV Sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2021-12-20

rada miasta

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 1200 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XLII i XLIII sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miasta Rejowiec Fabryczny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Rejowcu Fabrycznym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Miasta Rejowiec Fabryczny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Rejowcu Fabrycznym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2022-2026.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Rejowiec Fabryczny.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia "Klub Senior+" w Rejowcu Fabrycznym dla mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Wspierania Rodziny w Mieście Rejowiec Fabryczny na lata 2022-2024".

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2022 - 2026".

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok.

18. Rozpatrzenie informacji Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami nt. realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami oraz podejmowanych przedsięwzięć w 2021 roku.

19. Rozpatrzenie informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego nt. realizacji „Strategii Rozwoju Miasta na lata 2017-2026” oraz „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023”.

20. Rozpatrzenie informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego nt. realizowanych prac remontowych, przedsięwzięć modernizacyjnych i inwestycyjnych w 2021 roku.

21. Rozpatrzenie informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego z realizacji uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Rejowiec Fabryczny”.

22. Interpelacje i zapytania.

23. Informacje i komunikaty.

24. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Robert Szwed
 

 

W związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLIV sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl

 

 

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Apel przed wakacjami !!!!

czytaj więcej
24.06.2022
Aktualności

Turniej w Boccię na stadionie miej...

czytaj więcej
11.06.2022
Z prac samorządu

XLVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
03.06.2022
Polski Ład

„Standaryzacja dróg gminnych i infrastruktury technicznej w obszarach strategicznych dla rozwoju gospodarczego miasta”.

czytaj więcej
02.06.2022
Aktualności

Cyfrowa Gmina

czytaj więcej
01.06.2022
Fundusz Drogi

Końcowy etap przebudowy Alei Targow...

czytaj więcej
31.05.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia