plen
Dzisiaj 26 czerwca 2022
18oC
Z prac samorządu

XLVI sesja Rady Miasta

poniedziałek, 2022-03-21
rada miasta

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców, iż w dniu 28 marca 2022 r.  o godzinie 1100 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek”  w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołów z obrad XLIV i XLV sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Rejowiec Fabryczny do Stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno – Spożywczego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2022 – 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny na 2022 rok”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Rejowcu Fabrycznym.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2021 rok.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w 2021 roku „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2014 – 2021”.

13. Rozpatrzenie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok.

14. Rozpatrzenie informacji nt. funkcjonowania w mieście klubów sportowych.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Informacje i komunikaty.

17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
 
/-/ Robert Szwed
 

 

W związku z epidemią wirusa SARS-Cov-2 obrady XLVI sesji Rady Miasta będą dostępne dla mieszkańców wyłącznie on-line na stronie: www.rejowiec.pl

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Apel przed wakacjami !!!!

czytaj więcej
24.06.2022
Aktualności

Turniej w Boccię na stadionie miej...

czytaj więcej
11.06.2022
Z prac samorządu

XLVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
03.06.2022
Polski Ład

„Standaryzacja dróg gminnych i infrastruktury technicznej w obszarach strategicznych dla rozwoju gospodarczego miasta”.

czytaj więcej
02.06.2022
Aktualności

Cyfrowa Gmina

czytaj więcej
01.06.2022
Fundusz Drogi

Końcowy etap przebudowy Alei Targow...

czytaj więcej
31.05.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia