plen
Dzisiaj 03 grudnia 2022
-0oC
Z prac samorządu

XLVIII sesja Rady Miasta

piątek, 2022-07-08

 rada miasta

 

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny, iż w dniu 18 lipca 2022 r.  o godzinie 1000 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołów z obrad XLVI i XLVII sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rejowiec Fabryczny za 2021 rok.

5. Informacja Starosty Chełmskiego nt. realizowanych i planowanych inwestycji na drogach powiatowych w mieście Rejowiec Fabryczny.

6. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie o sytuacji na rynku pracy
w mieście Rejowiec Fabryczny.

7. Rozpatrzenie informacji Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym oraz Straży Ochrony Kolei o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście w 2021 roku.

8. Rozpatrzenie informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie nt. stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Rejowiec Fabryczny w 2021 roku.

9. Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Rejowiec Fabryczny za 2021 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny wotum zaufania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z wykonania budżetu za 2021 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Rejowiec Fabryczny do Stowarzyszenia Związek Gmin Lubelszczyzny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rejowiec Fabryczny na rok szkolny 2022/2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2022-2030.

17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

18. Rozpatrzenie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym
z działalności za 2021 rok.

19. Rozpatrzenie dokumentu „Ocena zasobów pomocy społecznej”.

20. Rozpatrzenie informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2021 roku.

21. Rozpatrzenie informacji z realizacji programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2021 roku.

22. Rozpatrzenie dokumentu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok”.

23. Interpelacje i zapytania.

24. Informacje i komunikaty.

25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta

                      /-/ Robert Szwed
 

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Preferencyjny zakup węgla

czytaj więcej
24.11.2022
Z prac samorządu

LIII sesja Rady Miasta Rejowiec Fab...

czytaj więcej
22.11.2022
Aktualności

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rejowcu Fabrycznym

czytaj więcej
17.11.2022
Z prac samorządu

LII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
10.11.2022
Aktualności

Informacja w sprawie zakupu węgla w...

czytaj więcej
10.11.2022
Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości...

czytaj więcej
07.11.2022

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia